Kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji licencjackich:

  • Administracja publiczna – pozwala zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie organizacji i zadań administracji rządowej i samorządowej oraz finansów publicznych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: administracja rządowa i samorządowa w wybranych krajach, system finansowo-budżetowy samorządu terytorialnego, tworzenie wizerunku Administracji, prawna ochrona informacji.
  • Administracja gospodarczo-finansowa – umożliwia poznanie instytucji prawnych z zakresu prawa bankowego, administracyjno- gospodarczego, podatkowego, celnego i dewizowego oraz prawa papierów wartościowych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: elementy europejskiego prawa gospodarczego, prawo bankowe, prawo podatkowe, prawo handlowe.
  • Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: organizacja i zadania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, kryminologia i wiktymologia, kryminalistyka, sytuacja obywateli w ochronie bezpieczeństwa, administracja i struktury bezpieczeństwa i porządku publicznego w krajach zachodnich.
  • Administracja w stosunkach międzynarodowych – zapewnia możliwość zdobywania wiedzy potrzebnej w zatrudnieniu w administracji sektora prywatnego. W ramach specjalizacji wykładane są mi.in. następujące przedmioty: Ochrona konsumenta i konkurencji na jednolitym rynku europejskim, Rozliczenia firm w obrocie międzynarodowym, Zarządzanie projektami finansowymi w UE, Współczesne stosunki międzynarodowe, Swobodny przepływ osób w UE.
  • Administracja organów ochrony prawnej – (wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych). Specjalizacja adresowana jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych administracyjnych pracowników sądownictwa i prokuratury. W ramach specjalizacji wykładane są m.in. następujące przedmioty: metodyka pracy urzędnika, komunikacja społeczna w stosunkach urzędniczych, organizacja pracy sądów i prokuratur, współpraca sądowa i prokuratorska w sprawach cywilnych i karnych, etyka zawodowa urzędnika.

Sylwetka absolwenta

Profil kształcenia na kierunku administracyjnym został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki współpracy europejskiej. Absolwent studiów administracyjnych przygotowany jest do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnętrznej jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie administracji.