Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w stosunku do absolwenta studiów pierwszego stopnia, będzie dysponował rozszerzoną wiedzą z obszaru nauk społecznych, w szczególności w zakresie zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i psychologicznych mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną pozwalającą na posługiwanie się nowoczesnymi metodami analitycznymi w procesie rozwiązywania złożonych problemów w sferze bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, w sytuacjach zagrożeń, co w efekcie pozwoli na wypracowanie optymalnego rozwiązania w danych warunkach działania. Jednocześnie powinien przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz potrafić oszacować ryzyko związane z błędną oceną rzeczywistych zagrożeń. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i administracyjnych, w warunkach zagrożenia i stresu.
Absolwent powinien potrafić samodzielnie wykonać analizę zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sporządzić adekwatną dokumentację pozwalającą na przeprowadzenie badań szczegółowych, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników. Zdolność efektywnej analizy zagrożeń oraz umiejętność podejmowanie skutecznych działań ochronnych stanowi podstawową kompetencje charakteryzującą absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zna zasady funkcjonowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz trafnie identyfikuje współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami tego systemu. Na podstawie przeprowadzonej identyfikacji zagrożeń potrafi wskazać słabe punkty systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prognozować przyszłe jego zachowanie.

Absolwenci pod względem merytorycznym powinni być przygotowani do pracy:

  • w organach administracji publicznej, w szczególności w jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny;
  • w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych;
  • w administracji państwowej, samorządowej – z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Wojsko, Straże Miejskie);
  • w instytucjach oświatowych zajmujących się problemami bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;
  • w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym do prowadzenia zajęć w zakresie kultury bezpieczeństwa, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa personalnego, w tym ergonomii i bezpieczeństwa pracy;
  • we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa. Absolwenci powinni postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Ponadto Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia* mogą kontynuować studia II stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

*) Administracja, Ekonomia, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Europeistyka, Socjologia, Bezpieczeństwo narodowe, Logistyka, Stosunki międzynarodowe, Finanse i rachunkowość, Politologia oraz absolwenci Prawa, Ekonomii, Zarządzania, Bezpieczeństwa wewnętrznego, Socjologii, Bezpieczeństwa narodowego, Stosunków międzynarodowych, Finanse i rachunkowość, Europeistyki i Politologii posiadający stopień magistra z tych kierunków.