Od 2015 roku rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Horyzonty Bezpieczeństwa. Czasopismo jest kwartalnikiem i ukazuje się w formie elektronicznej.
Swoim obszarem tematycznym obejmuje problematykę bezpieczeństwa państwa. Różnorodność współczesnej problematyki bezpieczeństwa narzuca wielostronność oglądu interpretacyjnego.
Znajdują więc tutaj swoje miejsce zarówno artykuły z zakresu bezpieczeństwa i ochrony państwa, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach badawczych. Artykuły publikowane w czasopiśmie są recenzowane.

REDAKTOR NACZELNY
dr Tomasz DUKIEWICZ
Adres mailowy: tdukiewicz@uni.opole.pl

PROCEDURA RECENZOWANIA

Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji niezależnych recenzentów.

  • Recenzja jest sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem
    o dopuszczeniu artykułu do publikacji, bądź jego odrzuceniu.
  • Artykuły są poddawane ocenie i kwalifikacji przez redaktorów tematycznych w celu potwierdzenia, czy są zgodne z tematyką czasopisma oraz z wymogami stawianymi autorom. W przypadku braku zgodności z profilem, względnie niespełnienia wymagań redakcyjnych, artykuły są zwracane autorom.
  • Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind reviewprocess”).
  • Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w Instrukcji dla autorów.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

Redakcja “Horyzonty Bezpieczeństwa”
Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji,
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
45-060 Opole, ul. Katowicka 87a
tel.: +48 77 452 75 00
Adres mailowy: tdukiewicz@uni.opole.pl