RELIGIA I PRAWO

Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego “Law & Religion” to unikatowy w skali kraju ośrodek badawczy specjalizujący się w relacjach Państwo – Kościół w postchrześcijańskim świecie. Badania zespołu obejmują m. in. restytucję mienia kościelnego, finanse kościołów i związków wyznaniowych, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez duchownych i problematykę gwarancji sumienia i wyznania.

SKŁAD ZESPOŁU BADAWCZEGO:

Kierownik: dr hab. Dariusz Walencik prof. UO

Profesor: dr hab. Józef Koredczuk prof. UO
Profesor: dr hab. Jerzy Nikołajew prof. UO
Profesor: dr hab. Paweł Sobczyk prof. UO
Profesor: dr hab. Andrzej Szymański prof. UO
Asystent: mgr Katarzyna Pluta

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Zespół Badawczy Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego / UNESCO Chair on Cultural Property Law zrzesza prawników z kraju i zagranicy zajmujących się prawną ochroną dóbr kultury. Jest to obecnie jedyna prawnicza katedra UNESCO w Polsce i jedna z kilku zajmujących się tą problematyką na świecie.

W ramach swojej działalności zespół współpracuje m. in. z analogicznymi katedrami na Uniwersytecie w Genewie, University of Technology w Sydney oraz Renmin University w Pekinie.

Zespół centrum bierze udział w charakterze ekspertów w pracach nad międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi przepisami dotyczącymi dóbr kultury. W ramach działalności Centrum wydawane jest międzynarodowe czasopismo Santander Art & Culture Law Review indeksowane w bazie SCOPUS.

 

SKŁAD ZESPOŁU BADAWCZEGO:

Kierownik: dr Alicja Jagielska-Burduk

Profesor: dr hab. Piotr Stec prof. UO
Profesor: dr hab. Marta Woźniak prof. UO
Adiunkt: dr Anna Frankiewicz-Bodynek
Adiunkt: dr Andrzej Jakubowski
Adiunkt: dr Mateusz Pszczyński
Asystent: mgr Katarzyna Dziewulska

NOWE TECHNOLOGIE

Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii to jeden z czołowych ośrodków zajmujących się prawnymi aspektami nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, blockchain i smart city. Członkami zespołu są uczeni i praktycy mający bogate doświadczenie biznesowe i eksperckie, biorący udział w pracach nad nowymi regulacjami prawa nowych technologii w kraju i za granicą. Centrum współtworzy pierwszą w Polsce Wirtualną Katedrę Etyki i Prawa kierowaną obecnie przez dyrektor Centrum, prof. UO dr hab. Dariusza Szostka. Członkowie centrum uczestniczyli m. in. w pracach nad informatyzacją procedury cywilnej, strategią smart city oraz przepisami ustaw likwidujących skutki epidemii COVID-19.

SKŁAD ZESPOŁU BADAWCZEGO:

Kierownik: dr hab. Dariusz Szostek prof. UO

Profesor: dr hab. Henryk Spustek prof. UO
Adiunkt: dr Tomasz Dukiewicz
Asystent: mgr inż. Rafał Prabucki

 

Centrum współpracuje ze studenckim kołem naukowym IusNET
Strona www (CPPTiNT): http://cpptint.wpia.uni.opole.pl

CENTRUM BADAŃ PRAW PODSTAWOWYCH

Celem działalności Centrum jest zintensyfikowanie prowadzenia badań naukowych w ramach różnych gałęzi prawa nad statusem jednostki. Konstytucyjne i międzynarodowe gwarancje praw człowieka, oparte na jego przyrodzonej godności,  wymagają pogłębionej refleksji naukowej, przede wszystkim w zakresie urzeczywistnienia wolności i praw, tzn. ich realnego zabezpieczenia oraz możliwości poznawania i korzystania z nich, aby nie były tylko „teoretyczne czy iluzoryczne”, lecz „praktyczne i skuteczne”. Potencjał naukowy Instytutu Nauk Prawnych oraz dotychczasowa współpraca jego pracowników z różnych Katedr z badaczami i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą pozwalają przyjąć, że Centrum stanie się ważnym i liczącym się ośrodkiem badawczym.

SKŁAD ZESPOŁU BADAWCZEGO:

Kierownik: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

Profesor: dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO

Profesor: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

Profesor: dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO

Profesor: dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO

Adiunkt: dr Magdalena Gołowkin-Hudała

Adiunkt: dr Aleksandra Wilk