Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja powinny w założeniu umożliwić absolwentom zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, finansów, zarządzania, obrotu gospodarczego, funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). W założeniu absolwent powinien być przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, bankch i instytucjach finansowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Dodatkowo studia powinny umożliwić zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

Warunki przyjęcia na studia
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: administracji, ekonomii, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego, socjologii, europeistyki, politologii, bezpieczeństwa narodowego ,logistyka, stosunków międzynarodowych, finansów i rachunkowości oraz absolwenci prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii, europeistyki, politologii, bezpieczeństwa narodowego ,logistyki, stosunków międzynarodowych, finansów i rachunkowości posiadający stopień magistra z tych kierunków.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione w niniejszym Zarządzeniu, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 159/2008 – 2012, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.